FSC en de EUDR

De EU Ontbossingswet (EUDR) stelt eisen aan bedrijven die hout en houtproducten op de EU-markt willen zetten. FSC steunt de EUDR, die in lijn is met onze missie. We willen bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn om aan de eisen van de EUDR te voldoen. Hiermee is het voor bedrijven gemakkelijker om aan te tonen dat zij aan de zorgvuldigheidseisen hebben voldaan en om de (exacte) herkomst van hun producten te herleiden. Op deze pagina vind je alle informatie en de laatste updates rondom FSC en de EUDR.

Navigeer via onderstaande linkjes direct naar de onderwerpen van intresse. Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met:

Ondertekening partnerovereenkomst Bolton Groep B.V.

Laatste ontwikkelingen en aankomende evenementen

FSC Regulatory Module: webinars en openbare consultatie
FSC Regulatory Module is een (vrijwillige) bijlage bij bestaande FSC-standaards (voor bosbeheer, chain of custody en controlled wood). Met deze module kunnen FSC-certificaathouders voldoen aan de wettelijke vereisten van de EUDR. 

 • FSC International organiseert een reeks webinars over deze module.
 • De openbare consultatie van de module vindt plaats van 1 februari tot 1 maart 2024
 • Op dinsdag 20 februari organiseerden wij een webinar voor alle Nederlandse certificaathouders over de EUDR, waarbij we ingingen op:

  • De EUDR op hoofdlijnen; (kijk terug)
  • De wijze waarop FSC van dienst kan zijn om aan de vereisten van de EUDR te voldoen; (kijk terug)
  • De consultatie over de FSC Regulatory Module* die in februari ter consultatie wordt voorgelegd 
 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de FSC Regulatory Module via de procespagina

FSC-blockchain
Als u een FSC-licentiehouder bent en meer wilt weten over de FSC Blockchain, waarmee u kunt voldoen aan de EUDR-traceerbaarheidsvereisten, meld je dan aan voor een van de komende webinars.

EUDR : Eén jaar tot implementatie. Een openbaar webinar georganiseerd door FSC
Heb je het webinar op 18 januari bijgewoond? Vertel ons wat je ervan vond en meld je aan voor een kort onderzoek om ons te helpen onze oplossingen te optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen. 

 

Webinar ‘FSC en de EUDR - consultatie FSC Regulatory Module’

Dinsdag 20 februari organiseerde FSC Nederland het webinar ‘FSC en de EUDR - consultatie FSC Regulatory Module’. De FSC Regulatory Module is een (vrijwillige) bijlage bij bestaande FSC-standaards. Met deze module kunnen FSC-certificaathouders voldoen aan de wettelijke vereisten van de EUDR.

In het webinar behandelde we de volgende punten :

De EUDR op hoofdlijnen;
De wijze waarop FSC van dienst kan zijn om aan de vereisten van de EUDR te voldoen;
De FSC Regulatory Module die in februari ter consultatie wordt voorgelegd.

In het eerste deel van het webinar vertellen we:
• Hoe FSC en de EUDR elkaar versterken;
• Hoe FSC certificaat houders behulpzaam wil zijn om aan de eisen van de EUDR te voldoen;
• Wat de EUDR is en voor wie deze van toepassing is.

In het tweede deel van dit webinar vertellen we:

• EUDR Due Dilligence; waar zitten de uitdagingen?;
• EUDR Due Dilligence; waar is FSC behulpzaam?;
• De FSC Regulatory Module;
• De consultatie

Wat is de EUDR en waarom is die belangrijk?

EUDR staat voor "EU Deforestation Regulation" of de ontbossingsverordening van de EU. Het doel van de verordening is te voorkomen dat producten en goederen die verband houden met ontbossing en/of bosdegradatie in de EU op de markt worden gezet of uit de EU geëxporteerd worden.

Hier vind je de de gehele verordening in het Nederlands en in het Engels.

Ontbossing is een van de oorzaken van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. De EU draagt ​​daaraan bij door een aanzienlijk deel van de producten te consumeren die verband houden met ontbossing (zie onderstaande figuur voor de mate waarin de verschillende grondstoffen bijdragen). Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) stelt dat stoppen met ontbossing en het herstellen van ecosystemen effectieve maatregelen zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen en daarmee klimaatverandering af te remmen. In onderstaande figuur staat de bijdrage van verschillende grondstoffen aan ontbossing.

Welke producten vallen onder de EUDR?

De EUDR is van toepassing op hout, rubber, palmolie, soja, vee, koffie en cacao. Houtproducten vallen ook onder de verordening. Voor houtproducten bestaan aanvullende eisen en moet er worden aangetoond dat de producten niet bijdragen aan ontbossing maar ook dat ze niet aan een slechtere kwaliteit van het bos (bosdegradatie)hebben bijgedragen. In bijlage 1 van de verordening staat de lijst van producten die onder de EUDR vallen.

De EUDR vereist dat de producten legaal zijn en niet afkomstig van ontbossing. Voordat een product op de EU-markt kan worden gebracht, moeten betrokken partijen rapporteren of zij de nodige zorgvuldigheid (due diligence) hebben betracht om ervoor te zorgen dat het product ontbossingsvrij is en legaal is (volgens de wetgeving van het land van herkomst).


De EUDR werd op 29 juni 2023 gepubliceerd. Bedrijven hebben nu tot 29 december 2024 de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regels. Uitzonderingen en bijzondere bepalingen zijn van toepassing zijn op bedrijven uit het MKB, die een half jaar langer krijgen om aan de bepalingen te voldoen.

Wie moeten aan EUDR voldoen?

 1. Operators: dit zijn bedrijven die als eerste hout- en houtproducten (of één van de andere grondstoffen) op de EU-markt zetten en/of deze vanuit de EU exporteren.  

  Let op: dit betreft ook bedrijven die hout oogsten in Nederlands bos en dit op de markt plaatsen.  

  Operators dienen ‘due diligence’ te betrachten. Dat betekent dat ze informatie verzamelen (zie artikel 9 van de EUDR), op basis van deze informatie een risicoanalyse uitvoeren (‘wat is het risico dat mijn product heeft bijgedragen aan ontbossing of bosdegradatie’; zie artikel 10 EUDR), en indien nodig maatregelen nemen om de risico’s te beperken (zie artikel 11 EUDR).  

  Voordat operators een product op de EU-markt zetten moeten zij een due diligence verklaring invullen en uploaden in een systeem dat de EU zal opzetten. 
   
 2. Traders: bedrijven verder in de keten (nadat het product op de EU-markt is gezet). 

  Deze bedrijven dienen de volgende gegevens te verzamelen en bewaren: a) de naam, het postadres, het e-mailadres en, indien beschikbaar, een webadres van de leveranciers én nummers van de due diligence-verklaringen die verband houden met die producten; b) de naam, het postadres, het e-mailadres en, indien beschikbaar, een webadres van de bedrijven aan wie zij de relevante producten hebben geleverd. 
   
 3. Traders die niet het MKB behoren (dus grote bedrijven verder in de keten, zie definitie van MKB) hebben dezelfde verplichtingen als operators.

  Zij mogen verwijzen naar de due diligence verklaring die de operator heeft ingediend, maar uitsluitend als zij hebben vastgesteld dat de betreffende operator voldoende zorgvuldigheid (due diligence) heeft betracht voordat hij het product op de EU-markt zette.  

EUDR heeft wereldwijd gevolgen

Hoewel de EUDR Europese wetgeving is, zijn de gevolgen wereldwijd merkbaar. Bedrijven die producten die onder de EUDR vallen op de EU-markt zetten of exporteren van de EU-markt moeten gepaste zorgvuldigheid (due diligence) betrachten. Daarmee moeten zij aantonen dat de producten niet afkomstig zijn van een gebied dat na 31 december 2020 is ontbost of waar bosdegradatie heeft plaatsgevonden. Bedrijven moeten bovendien controleren of deze producten voldoen aan de relevante wetgeving in het land van herkomst, inclusief respect voor de mensenrechten en de rechten van de inheemse volkeren.

Hoe FSC voldoet aan de EUDR?

FSC steunt de EUDR, die in lijn is met onze missie, en we willen bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn om aan de eisen van de EUDR te voldoen. Hiermee is het voor bedrijven gemakkelijker om aan te tonen dat zij aan de zorgvuldigheidseisen hebben voldaan. FSC-certificering schrijft niet alleen regels voor maar deze worden ook jaarlijks door certificeerders gecontroleerd. 

Hieronder staat een overzicht in hoeverre FSC nú reeds in overeenstemming is met de EUDR. FSC zorgt ervoor dat dat de FSC-eisen tijdig in overeenstemming zijn met alle eisen van de EUDR.   

Vereisten volgens EUDR  

FSC’s oplossing (stand van zaken eind 2023) 

Definities van ontbossing en bosdegradatie  

√ de door de FSC gebruikte definities komen overeen met de definities van de EUDR. 

Cut-off date 31 december 2020*) 

√ de regels van FSC komen hiermee overeen. 

Vereisten voor legaliteit  

√ de FSC-standaarden vereisen dat certificaathouders aan alle relevante wettelijke verplichtingen voldoen. 

Geen producten afkomstig van ontbossing 

Grotendeels in overeenstemming: FSC staat minimale conversie toe onder voorwaarde dat deze conversie (1) ook op langere termijn bijdraagt aan natuurbehoud en sociale voordelen, (2) niet meer dan vijf procent van het gecertificeerde bosgebied beslaat en (3) High Conservation Values niet in gevaar brengt. FSC beschouwt de aanleg van infrastructuur, zoals boswegen die nodig zijn om verantwoord bosbeheer te ondersteunen, niet als conversie. De EUDR doet dit wel en staat geen enkele vorm van conversie toe. FSC bekijkt momenteel hoe onze standaard(s)  in overeenstemming gebracht kunnen worden met de EUDR-regels. 

Geen producten afkomstig van bosdegradatie  

√ FSC-certificering van bosbeheer voorkomt degradatie van bossen. 

Sociale vereisten 

√ FSC heeft strenge eisen die de rechten van werknemers, lokale gemeenschappen en inheemse volkeren beschermen (bijvoorbeeld via tijdige, vrije en geïnformeerde toestemming, ook bekend als FPIC). 

Vereisten voor geografische locatie 

Grotendeels in overeenstemming: van veel FSC-gecertificeerde bossen zijn gegevens m.b.t. geolocatie al bekend. FSC werkt momenteel aan regels en technologie om het verzamelen van deze gegevens voor alle FSC-gecertificeerde bossen te mogelijk te maken. 

Traceerbaarheid 

Oplossing in uitvoering: FSC ontwikkelt de "FSC Blockchain" als een manier om gegevens over de herkomst van producten over te dragen in de keten. Vanaf 2024 wordt FSC Blockchain in sommige toeleveringsketens geïntroduceerd. 

*) relevante grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van land dat na 31 december 2020 is ontbost; 31 december 2020 is de zogenaamde cut-off date. 

Wat doet de FSC om de naleving van de EUDR te faciliteren?

FSC ontwikkelt een instrumentarium, dat FSC-gecertificeerde bedrijven in staat stelt om eenvoudiger aan de EUDR te voldoen.

Het instrumentarium, de FSC Toolbox, is modulair opgezet. U kunt zelf kiezen of u de onderdelen gebruikt of niet. Daarbij gaat het om FSC Blockchain (voor tracering van houtproducten), een risicobeoordelingsmodule, een due diligence-rapportagemodule. Meer informatie volgt.

De FSC Toolbox is eind juni beschikbaar.

EUDR infographic

Veelgestelde vragen over de EUDR

Hieronder vind u een overzicht van de veelgestelde vragen en onze antwoorden. De Europese Commissie heeft ook een aantal vragen en antwoorden op een rijtje om u te helpen de regelgeving te begrijpen. Deze zijn hier te vinden.

 1. Vallen mijn producten onder de EUDR?

  In bijlage 1 van de verordening staat de lijst van producten die onder de EUDR vallen.

 2. Bestaat er een lijst met landen die door de Europese Commissie als hoog, standaard of laag risico worden geclassificeerd?

  De lijst is nog niet gepubliceerd. Wat we wel weten is dat de Europese Commissie de lijst binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van de EUDR zal publiceren.

 3. Hoe weet ik of ons bedrijf tot het MKB wordt gerekend? (d.w.z. of we zes maanden extra de tijd krijgen om aan de EUDR te voldoen? )

 4. Wie is bevoegd gezag dat toeziet op naleving EUDR in Nederland

  Dat is naar alle waarschijnlijkheid de NVWA.

 5. Welke data zijn van belang als het gaat om de EUDR?

  • 31 december 2020 = cut-off date, producten mogen niet afkomstig zijn uit gebieden die na deze datum zijn ontbost of waar bos is gedegradeerd.
  • 29 juni 2023 = EUDR aangenomen en in werking getreden.
  • 30 december 2024 = alle grote bedrijven (d.w.z. niet-MKB) die handelen in producten die onder de EUDR vallen, moeten voldoen aan de EUDR-wetgeving.
  • 30 juni 2025 = ook alle bedrijven die tot MKB gerekend worden moeten voldoen aan de EUDR.
  • 31 december 2027 = EUTR geldt tot deze datum voor hout en houtproducten geproduceerd zijn vóór 29 juni 2023 en vanaf 30 december 2024 op de markt gebracht.
 6. Wij vervaardigen producten met het FSC Recycled label, moeten wij voldoen aan de EUDR?

  Nee, niet als uw product volledig is gemaakt van gerecycled materiaal. Echter als uw product ook een zeer klein aandeel bosgrondstoffen bevat, moet u voldoen aan de EUDR.

Informatie van FSC Internationaal

Als u meer wilt weten over hoe FSC bedrijven zal faciliteren bij het voldoen aan de EUDR, dan zijn er zowel webinars als podcasts om naar te luisteren. Lees meer op http://FSC.ORG/EUDR  

In januari en februari 2024 organiseert FSC International een aantal webinars waarvoor u zich kunt inschrijven. 

Of beluister de volgende podcasts van Forest for the future